Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Χρυσός: Κροίσοι με χρυσές λίρες!

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΚΚΟΡΗ
Με εκτυφλωτική απόδοση 22.941,5% σε 45 χρόνια ο χρυσός, νικά κατά κράτος καταθέσεις και μετοχές.
Ζυγίζει μόλις 7,988 γραμμάρια. Αποδει­κνύεται όμως ότι είναι αρκετά. Και για να προσφέρουν εκτυφλωτικές αποδόσεις, αλλά και για να λειτουργήσουν ως πανί­σχυρο επενδυτικό αντίβαρο, απέναντι στη σαρωτική οικονομική κρίση. Η χρυ­σή λίρα, αφού συμπλήρωσε 11 χρόνια συνεχόμενης ανόδου, ξεκίνησε ένα νέο εντυπωσιακό ράλι από την αρχή του 2009.
Η τιμή της διαμορφώνεται πλέον στο ι­στορικό ρεκόρ των 205,07 ευρώ,
έ­χοντας ενισχυθεί κατά 21,88% στη διάρ­κεια των τελευταίων επτά εβδομάδων.
Κερδίζει, δηλαδή, περίπου 3% ανά βδο­μάδα. Σχεδόν όσα δίνει μια προθεσμια­κή κατάθεση σε 9 μήνες...
Αν κάποιος αγόραζε μια χρυσή λίρα στα τέλη του 1964, θα έπρεπε να πλη­ρώσει 0,89 ευρώ (303 δραχμές τότε). Με βάση τα προχθεσινά δεδομένα, η χρυσή λίρα έχει συνολική απόδοση 22.941,5% σε 45 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η μέση ετήσια απόδοση της είναι 12,83%. Γεγο­νός που της δίνει το προβάδισμα, έναντι των τοποθετήσεων σε μετοχές και καταθετικούς λογαριασμούς τραπεζών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου καταγράφει συνολική απόδοση 14.493,02% από το 1965 (οπότε και υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία) μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου της εφετινής χρονιάς.

Αν, όμως, στον Γενικό Δείκτη ενσωματωθούν και τα διανεμηθέντα μερίσματα (περίπου 23 δισ. ευρώ), τότε η σωρευτική του απόδοση είναι 19.956,9%. Στην περίπτωση αυτή, η μέ­ση ετήσια απόδοση του Χ. Α. από το 1965 είναι 12,48%. Αυτό είναι το ποσοστό που, αν «ανατοκιστεί» κάθε φορά, δίνει το τε­λικό αποτέλεσμα της απόδοσης.
Πάντα με βάση τα στοιχεία, ο πλη­θωρισμός έχει σημειώσει συνολική άνο­δο 8.102,2% σε 45 χρόνια, ενώ στο ίδιο διάστημα οι καθαρές (αποφορολογημένες) αποδόσεις στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις (3μηνες ή 6μηνες) είναι 4.457%.
Η υπεροχή της χρυσής λίρας είναι μεν ξεκάθαρη έναντι του πληθωρισμού και των καταθέσεων, ενώ σε ό,τι αφορά τις με­τοχές, οι νέοι συσχετισμοί δυνάμεων προ­έκυψαν από την καταστροφική πτώση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων, τους τελευταίους 16 μήνες. Οι λαμπρές απο­δόσεις της λίρας οφείλονται, πέραν των άλλων, και στη διάβρωση της αγοραστι­κής δύναμης της δραχμής, πριν από την έλευση του ευρώ.

Αγορές 100 εκατ. ευρώ...
Οι φόβοι και οι ανησυχίες του κόσμου για την έκταση και τις επιπτώσεις της κρί­σης στην καθημερινή πραγματικότητα έ­χουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για χρυσό και χρυσές λίρες. Εξέλιξη που α­ντικατοπτρίζεται στη συνεχή άνοδο των τιμών τους.
Ιδού, όμως, ένα χαρακτηρι­στικό (αν και ακραίο) παράδειγμα ζήτη­σης, όπως αυτό καταγράφεται από υψη­λόβαθμο στέλεχος γερμανικής τράπεζας:
Πριν από έναν χρόνο, Γερμανός επιχει­ρηματίας πούλησε την εταιρεία του με τίμημα 200 εκατ. ευρώ. Αμέσως έδωσε ε­ντολή να αγοραστούν με το μισό κεφάλαιο που αποκτήθηκε (100 εκατ. ευρώ) χρυ­σά νομίσματα... Τονίστηκε, μάλιστα, με έμ­φαση από την πλευρά του επιχειρημα­τία, ότι δεν θέλει ράβδους χρυσού, αλλά μόνο νομίσματα που δίνουν περισσότερη ευελιξία στον κάτοχο. Χρειάστηκε να πα­ρέλθουν περίπου 5 μήνες για να μπορέ­σει να βρει η γερμανική τράπεζα την τε­ράστια ποσότητα χρυσών νομισμάτων που ζητήθηκε...
Επί ελληνικού εδάφους, η ζήτηση για χρυσό και λίρες έχει μεν αυξηθεί την τε­λευταία διετία, πλην, όμως, χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και «χωρίς ακρότητες».
Από πηγές της Τραπέζης της Ελλά­δος αναφέρεται ότι πέρυσι τον Οκτώ­βριο η καθημερινή ζήτηση για χρυσές λίρες ήταν στα περίπου 600 κομμάτια, στη συνέχεια έπεσε στα 400, ενώ τώρα κυμαίνεται από τα 250 έως 300 τεμά­χια. Η ραγδαία αύξηση της τιμής πώλη­σης της χρυσής λίρας φαίνεται να πε­ριόρισε τη ζήτηση. Άλλες πληροφορίες, όμως, λένε ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι αναζητούν λίρες από χρηματομεσιτικά γραφεία, καθώς στη «μαύρη αγορά» το κόστος είναι μικρότερο. Πλην, όμως, ε­κεί ελλοχεύουν οι κίνδυνοι για κάλπι­κες ή ελλιποβαρείς λίρες. Βέβαια, εκτός από τους αγοραστές, υπάρχουν και αρ­κετοί που πουλάνε λίρες, εκμεταλλευό­μενοι τη μεγάλη άνοδο των τιμών.
Σε αντίθεση με ό,τι ενδεχομένως πι­στεύεται, η χρυσή λίρα είναι κι εκείνη δέσμια του ρίσκου. Η τιμή της ακολουθεί την πορεία του χρυσού, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος είναι η ισοτιμία που διαμορφώνεται ανάμεσα στο δολάριο και στο ευρώ. Αν, μάλιστα, ληφθεί υπ' όψιν ότι το χρυσάφι είναι κι αυτό ένα προϊ­όν... στοιχήματος στις προθεσμιακές α­γορές των παραγώγων, τότε καθίσταται εμφανές ότι μένει ανοικτό το ενδεχόμε­νο της κερδοσκοπίας, ανατιμητικής ή υ­ποτιμητικής.

Όπως και το πετρέλαιο;
Οι περισσότεροι από τους διεθνείς ανα­λυτές υποστηρίζουν την ανοδική κατεύ­θυνση του χρυσού με την ίδια θέρμη που αντιμετώπιζαν πριν από έναν χρόνο το... πετρέλαιο.

Οι εκθέσεις που δημοσιοποι­ούνται για τον «βασιλιά των μετάλλων» κά­νουν λόγο για πορεία προς τα 2.000 δο­λάρια ανά ουγκιά. Σχεδόν διπλάσια, δη­λαδή, από την τρέχουσα αξία του. Στο πρόσφατο παρελθόν, άλλες εκθέσεις ξέ­νων οίκων τοποθετούσαν το πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι, αλλά τώρα ο «μαύρος χρυσός» έχει βρεθεί στα 40, χά­νοντας 72,8% από τα ιστορικά του υψη­λά.

Από τον Φεβρουάριο του 2000, η διε­νέργεια συναλλαγών σε χρυσό έχει απε­λευθερωθεί. Παρά ταύτα, η Τράπεζα της Ελλάδος παραμένει το κεντρικό σημείο α­ναφοράς για τις αγοραπωλησίες χρυσών λιρών, ενώ από τις εμπορικές τράπεζες η Πειραιώς είναι εκείνη που έχει τη μεγα­λύτερη δραστηριότητα στον συγκεκρι­μένο τομέα.
Οι αγοραπωλησίες λιρών από την Τρά­πεζα της Ελλάδος γίνονται σε διαφορετικές τιμές. Έτσι, με βάση το προχθεσινό δελ­τίο, η λίρα πουλιέται μεν στα 205,07 ευ­ρώ, αλλά αγοράζεται στα 183,58 ευρώ. Το «καπέλο» που πληρώνουν οι αγοραστές λιρών είναι 11,7%. Και αυτό σημαίνει ό­τι για να αρχίσει κάποιος να έχει κέρδος, θα πρέπει να προηγηθεί μια νέα άνοδος των τιμών, μεγαλύτερη από το 11,7%. Τις τελευταίες μέρες, τα χρηματομεσιτικά γραφεία πουλάνε λίρες στους ενδιαφε­ρόμενους να αγοράσουν με τιμές που «παίζουν» πέριξ των 190 ευρώ.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, έχει το δικαίωμα να αυξήσει το spread πολύ περισσότερο (ανάμεσα στις αγορές και πωλήσεις λιρών), αν θεωρη­θεί ότι επιχειρούνται κερδοσκοπικές κι­νήσεις. Στο παρελθόν η διαφορά έχει πάει και στο 20%. Πάντως, όσοι θέλουν να αγοράσουν λίρες από την Τράπεζα της Ελλάδος αξίας άνω των 10.000 ευ­ρώ, καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 20 ευρώ επί της αναγραφόμενης στο δελτίο τιμών. Πάντα με βάση το τελευ­ταίο δελτίο τιμών, ο χρυσός ανά γραμ­μάριο πωλείται στα 26,5 ευρώ (26.500 ευρώ το κιλό). Η Ελλάδα διαθέτει περί­που 140 τόνους χρυσού, τρέχουσας αξίας 3,7 δισ. ευρώ. Σχεδόν όση είναι η αγο­ραία χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας Coca Cola.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop